PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK

Spółka Przejmująca: Bagpak Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288117, której nadano NIP: 8133518579 oraz numer statystyczny REGON: 180262157, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł,

zwana w dalszej części Planu Połączenia jako „Spółka Przejmująca

oraz

Spółka Przejmowana: Bagmalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459927, której nadano NIP: 8133677740 oraz numer statystyczny REGON: 180968420, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł,

zwana w dalszej części Planu Połączenia jako „Spółka Przejmowana

 

uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych w Warszawie, dnia 20.10.2015 r.

 

Warszawa, 20 października 2015 roku

 

Zarządy spółek: Bagpak Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Bagmalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustaliły plan połączenia polegającego na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych uzgodniły dnia 20.10.2014 r. niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółka Przejmująca: Bagpak Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288117, której nadano NIP: 8133518579 oraz numer statystyczny REGON: 180262157, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł,

Spółka Przejmowana: Bagmalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459927, której nadano NIP: 8133677740 oraz numer statystyczny REGON: 180968420, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

II. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 i 44c ustawy o rachunkowości.

3. Ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

1) na podstawie art. 515 § 1 K.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej,

2) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 2 nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,

3) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 3 nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,

4) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 4 nie ustala się dnia,  od którego udziały Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku  Spółki Przejmującej,

5) zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 5 K.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta,

6) zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 5 K.s.h.  dla celów połączenia nie zostanie sporządzone sprawozdanie zarządów łączących się spółek,

7) na podstawie art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 1 K.s.h.   połączenie może nastąpić bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej o której mowa w art. 506 K.s.h.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Załączniki do planu połączenia.

1. Projekt uchwały o połączeniu

2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek

 

Zarząd Bagmalt sp. z o.o.                                       Zarząd Bagpak Polska sp. z o.o.         

 

Ryszard Czopik                                                         Ryszard Czopik        Albert Kurzęcki

Prezes Zarządu                                                         Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania